Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tenkes Wellness Apartman

Adatkezelő: Szilágyi Illés

2021. március 01.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. Bevezetés
 2. Az Adatkezelő és elérhetőségei
 3. Adatvédelmi tisztviselő
 4. Az adatkezelés szabályai
 5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 6. Az adatkezelés jogalapja
 7. Adatkezelések

7.1. Adatkezelés a weboldalon

7.2. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés

7.3. Szállásfoglalás

7.4. Vendégnyilvántartás (Vendégkönyv)

7.5. A Vendégem elnevezésű egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás (szálláshelykezelő szoftver)

7.6. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 1. Személyes adatok címzettjei / adatfeldolgozók megnevezése
 2. Adatbiztonsági intézkedések
 3. Az Érintettek jogai
 4. Jogorvoslati lehetőségek
 5. Érintett által adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok
 6. Eljárás adatvédelmi incidens esetén
 7. Az adatkezelési tájékoztató elfogadása, módosítása
 8. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítések

1. BEVEZETÉS

 1. Szilágyi Illés adószámos magánszemély(továbbiakban: Adatkezelő) szálláshely szolgáltatási tevékenysége keretében történő adatkezelésére vonatkozóan jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tesz eleget az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelete) (továbbiakban GDPR) szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
 1. Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.
 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen, részletesen, közérthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztassa a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődőket, és a vendégeket (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.
 1. Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag arra használja fel, amire azt az adat tulajdonosa rendelkezésre bocsájtotta (pl. kapcsolattartás). Harmadik fél részére - a törvényi kötelezettségeken kívül (pl. számlázás) - adatokat nem ad át. Csak azokat az adatokat tárolja, amelyekre jogszabály kötelezi vagy az Érintett felhatalmazást ad és védi őket az illetéktelen felhasználástól.
 1. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján, - a www.tenkeswellness.hu weboldalon - valamint az általa üzemeltetett szálláshelyeken - 7800 Siklós, Csukma dűlő 3845/2. és 3845/3. hrsz. címeken - folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvétel során az első e-mailben megküldi ez Érintetteknek.
 1. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
 1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
 • Név: Szilágyi Illés adószámos magánszemély
 • Adószám: 55104465-1-22
 • Székhely: 7636 Pécs, Kéméndi sor 14/A
 • Levélcím: 7636 Pécs, Kéméndi sor 14/A
 • Telefon: +36 20 384 3960
 • E-mail: bagiemilia@gmail.com

Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely

 • Neve: Tenkes Wellness Apartman
 • Típusa: magánszálláshely
 • Címe: 7800 Siklós, Csukma dűlő 3845/2. és 3845/3. hrsz.
 • Nyilvántartási száma: SZ/5/2018 és SZ/4/2018
 • NTAK regisztrációs száma: MA19009619 és MA19009622
 • Telefon: +36 30 992 1617
 • E-mail: tenkeswellness@gmail.com
 1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival.

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 1. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 1. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 1. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 2. Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni, ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság");
 1. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; ("célhoz kötöttség");
 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");
 1. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek ("pontosság");
 1. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; ("korlátozott tárolhatóság");
 1. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg");
 1. A fentieknek való megfelelésért adatkezelő felelős, és képes ezek igazolására ("elszámoltathatóság").
 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA


6.1. Adatkezelő személyes adatot abban az esetben kezel, amennyiben az az alábbi jogalapok valamelyikének megfelel:

 1. Az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és igazolható módon tett hozzájárulását adta a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezeléséhez,
 1. Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az Érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését kezdeményezi,
 1. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges,
 1. Az adatkezelés létfontosságú érdekek védelme miatt szükséges;
 1. Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges feltéve, hogy ezen érdek érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.
 1. ADATKEZELÉSEK

Adatkezelő által üzemeltetett Tenkes Wellness Apartman a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20.) Kormányrendelet alapján Siklós Város Önkormányzata által SZ/5/2018 és SZ/4/2018 számon regisztrált magánszálláshely.

 1. Adatkezelés a weboldalon
 1. Weboldalunk a www.tenkeswellness.hu, melyet a webnode működtet.

A webnode webhelyek adatvédelmi szabályzata az alábbi linken érhető el: www.webnode.hu/privacy-policy.

 1. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés
 1. Érintettek köre: szálláshely szolgáltatást igénybe venni kívánó érdeklődők, szálláshely szolgáltatást korábban igénybe vett vendégek.
 1. A kezelhető személyes adatok köre: Érintettek maguk dönthetik el, hogy melyik elérhetőségen - telefonon, e-mailen, vagy a szálláshely Facebook oldalán- veszik fel velünk a kapcsolatot.

Ajánlatkérés esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: név, lakcím és kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).

 1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás, árajánlatnyújtás.

Adatkezelő időszakosan, csak és kizárólag korábbi vendégek számára érvényes üdülési ajánlatról - e-mailt küldhet.

 1. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes megkeresés, az Érintett önkéntes hozzájárulása. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és ügyintézéssel megbízott családtagjai (Bagi Emília és Bagi Lajosné).
 1. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatás iránt érdeklődők adatait az árajánlat kiküldését követő 14 napon belül törli.

Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek kapcsolattartási adatait 3 évig vagy az Érintett adattörlési igényének bejelentéséig őrzi.

 1. Szállásfoglalás
 1. Érintettek köre: aki a szálláshely-szolgáltatást iránti foglalási igényét benyújtja.
 1. A kezelhető személyes adatok köre: foglalást telefonon, e-mailben, a szálláshely Facebook oldalán - a www.facebook.com/tenkeswellness linken, - vagy a szallas.hu szállásközvetítő portálon keresztül tudnak leadni az Érintettek.

Adatkezelőhöz beérkező közvetlen/direkt foglalás esetén Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri az Érintettektől: név, lakcím, adószám, és kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).

 1. Az adatkezelés célja: szálláshely-szolgáltatás nyújtás.
 1. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, és jogi kötelezettség teljesítése (számlázás). /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont/
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatkezelő, és ügyintézéssel megbízott családtagjai (Bagi Emília és Bagi Lajosné), valamint a következő adatfeldolgozó: Nemzeti Adó - és Vámhivatal (NAV).
 1. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a foglalók és szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők személyes adatait a szerződés megszűnését követő 8 évig tárolja.
 1. Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely elérhető a Facebook közösségi portálon, az alábbi linkeken: https://www.facebook.com/tenkeswellness.

A Facebook oldal adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

 1. Adatkezelő hirdeti a szálláshelyet a szallas.hu szállásközvetítő portálon is, az alábbi linkeken: https://szallas.hu/tenkes-wellness-apartman-siklos.

A szallas.hu szállásközvetítő portálokon keresztül történő foglalás esetén Vendégeink személyes adataik kezeléséről az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

https://szallas.hu/adatvedelem

 1. Vendég-nyilvántartás (Vendégkönyv)
 1. Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
 1. A kezelhető személyes adatok köre:
 • vezeték- es utónév,
 • születési hely, születési idő,
 • lakcím,
 • állampolgárság,
 • útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély száma,
 • a vendég, szálláson való tartózkodásának kezdő- és befejező időpontja, a vendégéjszakák száma,
 • a Vendég nyilatkozata az adómentes tartózkodás jogcíméről.
 • A nyilvántartást a Vendég aláírásával hitelesíti.
 1. Az adatkezelés célja: nyilvántartási kötelezettség teljesítése, idegenforgalmi adóbevallás teljesítése.
 2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-a, valamint Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi adókról szóló 27/1995 (XII.22.) rendeletének 17/C. §-ában foglalt nyilvántartási kötelezettség teljesítése. /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az Adatkezelő, és ügyintézéssel megbízott családtagjai (Bagi Emília és Bagi Lajosné), valamint betekintésre Siklós Város Jegyzője és a Vendégkönyv, valamint az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzésére jogosult személy.
 1. Az adatkezelés időtartama: a Vendégkönyv az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 202. § (1) bekezdés szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül. A Vendégkönyv Siklós Város Önkormányzata által regisztrált és kiadott hivatalos irat.
 1. A Vendégem elnevezésű egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás (szálláshelykezelő szoftver)
 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség felügyelete alatt, országos statisztikai adatgyűjtés céljából, informatikai rendszer, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) működik. Az NTAK-ba a Vendégem szálláshelykezelő szoftvereken keresztül kizárólag statisztikai adatok érkeznek, semmilyen személyes adatot, nem fogad be, nem rögzít és nem tárol. A beérkező adatok alapján a vendég nem beazonosítható, így az NTAK-ba nem érkeznek személyes adatok.

Ettől függetlenül, az alábbiakban tájékoztatom az Érintettet az adatkezelés szabályairól:

 1. Érintettek köre: szálláshely-szolgáltatást igénybe vett vendégek.
 1. A kezelhető adatok köre:
 • a vendég neme, állampolgársága,
 • születési helye, ideje,
 • lakhely szerinti ország,
 • állandó lakcímének települése és irányítószáma.
 1. Az adatkezelés célja: minden hazai szálláshely forgalmi statisztikai adatainak valós és naprakész mérése, a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatások, összefoglalók, elemzések készítése a turisztikai ágazat számára.
 1. A adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése.

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel. A szoftver az NTAK részére a jogszabály által előírt módon, elektronikusan küldi a szálláshely szolgáltatás adatait, ez biztosítja az Adatkezelő jogszabálynak való megfelelését. Az adatszolgáltatási kötelezettség csak elektronikusan, szoftver segítségével teljesíthető. A szálláshely üzemeltetők adatszolgáltatási kötelezettség 2020. január 01. napjától kezdődően áll fenn.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
 • Adatkezelő, és ügyintézéssel megbízott családtagjai (Bagi Emília és Bagi Lajosné),
 • Magyar TurisztikaiÜgynökség: a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára,
 • Siklós Város Önkormányzata: az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzése érdekében lát rá az illetékességi körébe tartozó szálláshelyek vonatkozó statisztikai adataihoz,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal: az egyes szálláshely-szolgáltatók tevékenységhez kapcsolódó bevételi adatokra lát rá annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó ellenőrzési eljárások eredményessége tovább javuljon,
 • Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a jogszabályban meghatározott adatokhoz fér hozzá.
 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 7.2.-7.5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI / ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8. pont)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV):
 1. 2021. január 01. napjától valamennyi, Adatkezelő által kiállított számla elektronikus úton továbbításra kerül a NAV részére.
 1. Az adatfeldolgozás célja: számlaadat szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
 1. A Vendégem alkalmazásban rögzített statisztikai adatok címzettjei:
 • Siklós Város Önkormányzat Jegyzője
 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 • Központi Statisztikai Hivatal
 1. Az adatfeldolgozás célja: statisztikai adatszolgáltatás.
 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
 1. A személyes adatai elektronikusan és papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában is megjelölt székhelye.
 1. Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében, mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 1. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 1. Adatkezelő a papír alapú Vendégkönyvet kulccsal zárható szekrényben tartja, az informatikai rendszereket, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást tűzfallal védi, vírusvédelemmel és jelszóval látja el, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek.
 1. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő, és ügyintézéssel megbízott családtagjai (Bagi Emília és Bagi Lajosné) férhetnek hozzá.
 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 1. Hozzáférési jog
 1. Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről, így különösen Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.
 1. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, és tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés időtartamáról, jogairól, panasz benyújtás jogáról.
 1. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
 1. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Törléshez való jog
 1. Az Érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az Érintett a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az Érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.
 1. Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a szerződés teljesítése, és a jogi kötelezettség teljesítése miatti kötelező adatkezeléssel Érintett adatok körét.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 1. Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett nem kéri az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 1. Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR-ban rögzített feltételekkel Érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását. A visszavonás joga azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: https://naih.hu
 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Érintett - választása szerint - bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. ÉRINTETT ÁLTAL ADATKEZELŐ RÉSZÉRE MEGKÜLDÖTT KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
 1. Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:
 • Levélcím: 7636 Pécs, Kéméndi sor 14/A.
 • E-mail: bagiemilia@gmail.com, tenkeswellness@gmail.com
 1. Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet. Amennyiben Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait, a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatóval együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.
 1. ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN
 1. Adatkezelő a legjobb tudása szerint védi az Érintett személyes adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet biztosít, szabályozott módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és kezelje.
 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. Amennyiben Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük, haladéktalanul jelezze a 12.1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az adatvédelmi incidenst Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.
 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA
 1. Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján, - a www.tenkeswellness.hu weboldalon - valamint az általa üzemeltetett szálláshelyeken - 7800 Siklós, Csukma dűlő 3845/2. és 3845/3. hrsz. címeken - folyamatosan hozzáférhetővé teszi, és a kapcsolatfelvétel során az első e-mailben megküldi ez Érintetteknek.
 1. Érintettek foglalási szándékának leadása jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásának minősül, igazolja annak megismerését és az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
 1. Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót honlapján és az általa üzemeltetett szálláshelyeken közzéteszi.
 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ FŐBB JOGSZABÁLYOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • A számvitelről 2000. évi C. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény;
 • A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet;
 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 • Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi adókról szóló 27/1995 (XII.22.) rendelete.

Kelt: Pécs, 2021. március 01.

Szilágyi Illés

Adatkezelő

Tenkes Wellness Apartman 7800 Siklós, Csukmadűlő 3845 hrsz.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!